Home / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «Rthess Media Group», (εφεξής «η Εταιρία») με σεβασμό στα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών της, τηρεί τις υποχρεώσεις της κατά την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτές πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

1.1 Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των Χρηστών/Πελατών μας πελατών και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους όταν ζητούν την παροχή υπηρεσιών ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες.

1.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Χρηστών/Πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας τους όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές μας ενέργειες.

1.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας των Χρηστών/Πελατών μας για την αποστολή των προϊόντων καθώς και για σκοπούς έκδοσης των νομίμων παραστατικών που συνοδεύουν αυτήν.

1.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των Χρηστών/Πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

1.5. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των Χρηστών/Πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

 1. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε παραγγελίες ή δίνετε εντολές ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter.

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

3.1 Για την παροχή των υπηρεσιών μας κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

3.2. Για επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις, ή τυχόν παράπονά σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από την Εταιρία μας.

3.3. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του Νόμου, Οδηγιών, Κανονισμών, εγκυκλίων κλπ.

Επιπλέον και εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς, παρέχοντάς σας την δυνατότητα να ανακαλέσετε με τρόπο ευχερή την ως άνω συγκατάθεσή σας: Για σκοπούς marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως αποστολή emails, SMS, push notifications που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς, επιλέγοντας την ένδειξη ‘Unsubscribe’. Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή. Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων πιστότητας ή/και επιβράβευσης.

 1. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλογής κι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς εμάς, απαιτώντας από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Ως τέτοιοι τρίτοι θεωρούνται κι οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας, σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησής μας. Η Εταιρία μας δεν κοινολογεί ούτε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται αυτά. Η Εταιρία δεν μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση διαπιστωθέντων νομίμων επιχειρηματικών σκοπών της, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής. Στην συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή των φορολογικών υποχρεώσεών μας ή άλλων νομίμων υποχρεώσεων ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή Αρχής.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλόγως της νόμιμης βάσης στην οποία στηριζόμαστε για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

7.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε: α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων Για να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας εγγράφως, μέσω email ή ακόμα και προφορικώς, ωστόσο, σας συνιστούμε να το υποβάλλετε εγγράφως ή μέσω email, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του αιτήματός σας. Μπορεί να μην επιθυμείτε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχει η Εταιρεία για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε την διαδικασία αν μας διευκρινίζατε, επακριβώς, ποια δεδομένα θέλετε. Όταν κάνετε αίτημα πρόσβασης (παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι απαραίτητο να περιλάβετε τις κάτωθι πληροφορίες: Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Λεπτομέρειες ή σχετικές ημερομηνίες που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε αυτό που χρειάζεσθε. Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, αν τα δεδομένα σας συμπεριλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου, εκτός εάν το άλλο πρόσωπο έχει δώσει την συγκατάθεσή του στην κοινοποίηση των δεδομένων του ή τυγχάνει εύλογο να σας χορηγηθούν οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του άλλου προσώπου. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης όταν είναι καταφανώς αβάσιμο ή καταχρηστικό. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα σας ενημερώσει και θα αιτιολογήσει την απόφασή της, υπενθυμίζοντάς σας το δικαίωμά να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ακόμα και να προσφύγετε ενώπιον Δικαστηρίων. Η Εταιρία οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από τότε που αυτό υποβλήθηκε από εσάς και παρελήφθη από την εταιρία. Στις περιπτώσεις που χρειασθεί επιπλέον χρόνο για να εκτιμήσει το αίτημά σας η προθεσμία να σας απαντήσει παρατείνεται μέχρι δυο μήνες. Εάν πρόκειται να παραταθεί ο χρόνος της απάντησης για τον επιπλέον χρόνο, η Εταιρία θα σας ενημερώσει εγγράφως στο email σας εντός μηνός για τον λόγο που χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

7.2 Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε: Για τον σκοπό που επεξεργάζεται η Εταιρία τα δεδομένα σας, με ποιον τα μοιράζεται ή σε ποιόν τα κοινοποιεί, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρήσει τα δεδομένα σας και πως έλαβε αυτήν την απόφαση.

7.3 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρία ότι αμφισβητείτε την ορθότητα και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε και θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, παράσχοντας στην Εταιρία στοιχεία που αποδεικνύουν την ανακρίβεια ή την έλλειψη, ώστε να προβούμε στην διόρθωσή τους. Όταν μας ζητήσετε την διόρθωση των στοιχείων σας, θα ελέγξουμε, επιμελώς, εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας προσκομίσετε και αυτών που κατέχουμε. Ακολούθως, θα σας ενημερώσουμε εάν τα έχουμε διορθώσει, διαγράψει ή εάν έχουμε συμπληρώσει τα δεδομένα. Στην περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, παρέχοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση της αρνητικής μας απάντησης. Εάν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, η Εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για την διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός αν αυτό αποβαίνει ανέφικτο ή εξαιρετικά δυσχερές. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε σε ποιους αποδέκτες διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας.

7.4 Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρία. Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται: όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία καθώς και εάν τα δεδομένα συνελέγησαν παράνομα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων της ή όταν η διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί νομική υποχρέωση.

7.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, όπως κατωτέρω αναφέρεται υπό 7.7, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μόνο όμως στις εξής περιπτώσεις: Όταν επικαλείστε την ανακρίβεια των δεδομένων σας και η Εταιρία εξετάζει το σχετικό αίτημα, όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων σας, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρία εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης και συγκεκριμένα: α) εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρία εξετάζει το αίτημα διόρθωσης ή β) εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρία εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

7.6 Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα χωρίς αντίρρηση απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς, μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, είτε η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α ή άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ) είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς. Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

7.7 Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της Εταιρίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η Εταιρία οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επιπλέον, το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 παρ. 2-5 ΓΚΠΔ).

 1. Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως στην Εταιρία για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα, complaints@dpa.gr, fax 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr).

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: «THESS NEWS I.K.E» 17Ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών Τ.Κ. 57001 τηλ. 2392073580, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessnews.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 1. Πολιτική Cookies

10.1 Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή/ταμπλέτα/κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

10.2. Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Για το λόγο αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.thessnews.gr εμφανίζονται σχετικά αναδυόμενα παράθυρα, όπου μπορεί ο επισκέπτης χρήστης να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των cookies ,που ειδικώς αναφέρονται και πρόκειται για μη λειτουργικά cookies, που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, όπως είναι: η σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ρύθμιση παραμέτρων σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας προσαρμοζομένων των πληροφοριών στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, cookies στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και των αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν χωρίς άμεση ταυτοποίηση του χρήστη.

10.3 Εγκαθίστανται και Cookies χωρίς την προηγούμενη Συγκατάθεσή του Χρήστη;

Τα cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσης του χρήστη είναι εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας του διαδικτύου. Η ομάδα εργασίας που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ διευκρίνισε ειδικότερα τις κατηγορίες cookies που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση ως εξής:

 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).
 • Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Cookies με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 • Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 • Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
 • Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).

10.4 Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου ελέγχου ή/και διαγραφής αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2  https://www.aboutcookies.org/.

10.5 Πως μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα Cookies σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:  Αποδέχομαι τα cookies/Απορρίπτω τα cookies.

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να προσαρμόσετε τη χρήση τους στις επιθυμίες σας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική cookies θα εμφανίζεται εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μας www.thessnews.gr στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Όταν σας παρέχουμε συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η παρούσα ανακοίνωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων στους άλλους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεσθε.

 1. Αναθεώρηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε μέσω του συνδέσμου: https://www.rthessmediagroup.gr/ στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.rthessmediagroup.gr. και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.